Septiķis ar infiltrācijas lauku

Septiķis ar infiltrācijas lauku

Septiķis ir līdzīgs krājtvertnei, ar vismaz divām vai trim savstarpēji savienotām kamerām un ar speciāli ierīkotu tam sekojošu infiltrācijas (daļēji attīrītu notekūdeņu novadīšanas) sistēmu. Notekūdeņiem ieplūstot septiķa pirmajā kamerā, smagākais saturs nogrimst, bet vieglākais saturs – ūdens aiztek uz nākamo kameru. Ja ir vēl trešā kamera, tad process atkārtojas. Pēdējā kamerā ir caurule, kas novada daļēji attīrītos notekūdeņus ārpus septiķa. Caurules gals ir ierakts zemē papildus izbūvētā filtrējošā slānī. Infiltrācijas lauka sastāvu un izmēru būtiski ietekmēs katras mājsaimniecības vietējie apstākļi, kāda ir grunts un cik augsts ir gruntsūdens līmenis. Infiltrācijas lauka galvenais raksturlielums – tam ir jābūt pietiekami lielam, lai spētu infiltrēt ienākošo notekūdeņu apjomu.

Nostādināšanas procesā uz pusi tiek samazināta ieplūstošo notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija. Papildus notekūdeņu attīrīšana tiek veikta pēc tam ierīkotā filtrējošā slānī, kas vēl vairāk samazina notekūdeņu piesārņojuma apjomu, kā rezultātā vidē noplūstošie attīrītie notekūdeņi ir ar ievērojami mazāku piesārņojuma koncentrāciju, nekā pirms ieplūdes septiķī un var uzskatīt, ka ir notikusi daļēja notekūdeņu attīrīšana. Septiķa lielums ir atkarīgs no ieplūstošo notekūdeņu daudzuma . Septiķi nav piemēroti vietās ar dabīgi augstu gruntsūdens līmeni, jo būs grūti novadīt izplūstošos attīrītos notekūdeņus.

Septiķos ienākošais piesārņojums arī tiek uzkrāts un atdalīts no ūdens, tāpēc ir nepieciešama regulāra nosēdumu izvešana. Nosēdumu izvešanas regularitāte būs atkarīga no ūdens patēriņa apjoma konkrētajā nekustāmajā īpašumā, septiķa tilpuma, kā arī pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktā minimālo izvešanas reižu biežuma. Ierīkojot septiķi ir jāparedz ērta un vienkārša asenizācijas mašīnas piebraukšana. Filtrācijas lauks vairāku gadu garumā var aizsērēt un tas būs jātīra vai jāmaina.

+371 24555511